Po peříčkách za poznáním andělů v různých kulturách

Photo by Oldřich Mach fb: Oldřich Mach
Andělé jsou tady od nepaměti a vyskytují se naprosto všude a u každého nehledě na jeho víru, vyznání či přesvědčení. Andělé prostě jsou. Rozhodla jsem se Vám napsat, jak andělé stmelují jednotlivé kultury díky tomu, že neznají ego a ctí svobodné rozhodnutí každého. Dle mého názoru by si z nich měl vzít příklad nejeden člověk na planetě.

♥ Keltští andělé

Keltové jsou definováni jako indoevropský lid původem ze střední Evropy, který se v době před rozmachem římské říše rozšířil do západní Evropy, na Britské ostrovy a na jihovýchod do Galatie (nyní Turecko). Mezi nejvýznamnější keltské skupiny patřili Britové a Galové. Předkřesťanští Keltové měli dobře organizovanou společenskou hierarchii a kulturu. Literárních památek po sobě příliš nezanechali, protože pěstovali zejména tradici bardů a vypravěčů příběhů. Druidští kněží získávali v dávné minulosti prostřednictvím zjevení tajné informace o vesmíru. Nesměli svá tajemství ale zapisovat, takže tyto znalosti byly předávány z učitele na žáka. Proto bylo zapotřebí dlouhé učednické doby, než se stali Druidským kněžím.

Keltové věřili v reinkarnaci a ve věčné trvání duše. Svět vykládali pomocí keltského stromu života. Součástí každodenního života Keltů byli Anamcharovétzv. Andělé či spřátelené duše. Keltští andělé jsou duchovní bytosti, které se velice zajímají o lidi. Zejména pak o ty, kteří si jsou vědomi své spirituality nebo se duchovně rozvíjejí. Keltští andělé hrají roli rádců nebo společníků velice podobným způsobem, jako to v šamanských tradicích dělala totemová zvířata. Hnutí New Age a zájem o původní kultury s sebou přinesly i velkou vlnu zájmu o Keltské anděly. Ti byli na několika úrovních:

  1. úroveň je nevyšší. Ta náležela andělům, kteří byli v neustálém kontaktu s Božskou silou. Podobali se Buddhistickým bódhisattům, tj. osvícené bytosti, které každý den vstupují do nebeské říše, aby pomáhaly duchovnímu rozvoji druhých.
  2. úroveň je plná andělů, kteří stoupají k Bohu.
  3. úroveň patří andělům, kteří jsou nejblíže k lidem a navážou s lidmi nejsnazší kontakt.

Meditace na přírodních místech, jako jsou háje, lesy, vodopády nebo jezera, vedou ke skvělým výsledkům, protože tato místa jsou plná Anamcharů. Podobně jako jiní andělé se Vám Anamchara může zjevit v jakékoliv podobě. Někdy na sebe bere i lidskou podobu a někdy může mít i křídla.

♥ Andělé a jejich kořeny ve Starém a Novém zákoně

První historické záznamy o bytostech s křídly pocházejí ze Zoroastrismu, které je jedno z nejstarších náboženství na světě. Prorok Zarathuštra, který žil v Persii v 7. – 6. st. př. Kr., reformoval zdejší náboženské zvyklosti. Zoroastrismu má dualistické podtóny. Najdeme v něm skupinu sedmi bytostí s postavením a funkcí andělů obdařených dobrými vlastnostmi, proti kterým stojí sedm bytostí se špatnými vlastnostmi. V dějinách náboženství má jedinečné postavení, protože v něm nacházíme spojení mezi náboženskými tradicemi Východu a Západu. Jeho hlavní myšlenkou je důraz na mravní volbu spolu s představou o trvalé bitvě mezi silami dobra a zla. Zosobňují je nejvyšší božstvo Ahura Mazda a satanský protikladem je Angra Mainja. Tyto dvě síly, které proti sobě stojí, se možná zrodily z indoíránských protikladných forem duchovních bytostí Ahury a Dévy. V Zoroastrismu jsou Dévové zobrazování jako démonické bytosti a Ahurové, jako bytosti andělské. Ve Starém zákoně hrají andělé důležitou roli, jako poslové Boží. V Novém zákoně jsou přítomni ve všech důležitých okamžicích Ježíšova života a vystupují jako vyslanci Boha na zemi. Na přítomnost andělů můžeme narazit od zvěstování, přes Ježíšovo narození až po jeho vzkříšení a nanebevzetí, když usedl po pravici svého otce.

♥ Andělé a Židovská víra

Judaismus, na jehož počátku byl Abrhám s Mojžíšem, se objevil kolem roku 3500 př. Kr. na Blízkém východě. Dnes žije na světě zhruba 12 milionů Židů. Většinou v Izraeli a v USA. Posvátnou knihou Židů je Tanach, tzn. Židovská bible. Abrhám je považován za prvního patriarchu židovského národa. Smlouva s Hospodinem se táhne celými prvními částmi Bible a je součástí základních pilířů Judaismu. První smlouvu prý uzavřel Bůh s Abrahámem a druhou s Mojžíšem. S ním se sešel na hoře Sinaj a tam mu předal 10 přikázání. Mojžíš je také jedním z nejvýznamnějších biblických postav a také jedním z nejvýznamnějších proroků v židovsko-křesťanské teologii. Jeho teorie „Jednoho Boha“ představuje spolu s deseti přikázání, základy lidské morálky. Mana, která nasytila děti Izrale během útěku přes poušť, byla andělský chléb. Celá Židovská víra je založená na základech židovských patriarchů s Bohem. Archanděl Michael je Strážným andělem izraelského národa a Židé věří, že jsou Bohem vyvolený lid. Židé si ovšem vypůjčili představu o Andělech od svých sousedů Babyloňanů v době, kdy žili v jejich zajetí. Mnozí Židovští andělé jsou vlastně „přestrojení“ Babylonští Bohové. Starobabylonské rytiny znázorňují okřídlené bytosti, které ochraňovali chrámy a další významné budovy.

♥ Andělé kabaly

Jedním z nejbohatších zdrojů andělské tradice je židovské mystické učení zvané Kabala. Není to kniha, ale souhrn informací.  Dva nejstarší texty se jmenují Zohar „Kniha vznešenosti“Sefer Jecira „Kniha utváření“. Podle víry byl její text předán Abrahámovi, otci židovského národa. Kabalu používali po mnoho staletí mystici, kteří ji používali ke zkoumání různých způsobů stvoření. Ke Kabale přistupovali, jako k mapě při cestě k Bohu. Měla podobu přímé osobní zkušenosti či zjevení. Kabalističtí mystici chápou, že tato vize je projevem kosmického jádra reality, která podpírá prvky symbolizující strukturu existence v podobě, v jaké byla stvořena. Božská energie sestupuje shora a dala zrod deseti sférám. Výraz „Strom života“ se rozšířil ve středověku. Jedná se o působivé zobrazení, které není uchováno pouze v kabalistické tradici, ale i v jiných kulturách. Její vyobrazení na skalních malbách najdeme v Austrálii, v tradici indiánů kmene Hopi nebo Keltů. Mystickým prvkem Kabaly je Šekina, což ženský aspekt Boha. Je známa, jako jeho „nevěsta“ či „osvobozující Anděl“. Pro řádového křesťana či žida však byla tato představa rouháním. Možná proto omezili rabíni studium kabaly na ženaté muže starších 40 let. V současnosti se však toto studium pokládá za přijatelné pro muže i ženy jakéhokoliv věku. Výraz „Šekina spočívá“ se používá v parafrázi na Genesis 48:16, kde „Bůh dlí“, jak prohlašuje Izrael (Jákob), „v andělovi, který mne ochránil od všeho zlého“. V křesťanské tradici je „Šekina“ ztracený rys Boha. Ve východní pravoslavické církvi najdeme řadu katedrál zasvěcených „Svaté moudrosti“, která je jedním z archandělů. Má křídla, bílé rouchu, sedí na trůnu a drží svitek.

♥ Křesťanství a Andělé

V katolické Bibli jsou andělé chápáni jako duchovní bytosti hrající roli prostředníků a cestující mezi Bohem a lidmi. Sv. Augustin a Sv. Řehoř vysvětlovali, že „Anděl“ je jméno „úřadu“. Neříká tudíž nic o funkci ani o podstatě těchto bytostí. Andělé se vyskytují kolem trůnu Boha a jsou jeho asistenti. V Bibli je popisováno 7 Andělů, kteří se vyskytují v Boží blízkosti. Katolíci hovoří o tom, že andělé jsou nástrojem Boha a slouží ke komunikaci s pozemskými lidmi. V celé Bibli se opakovaně uvádí, že každá jednotlivá duše má svého Strážného anděla. Katolická věrouka rovněž stanovuje, že se za nás může Strážný anděl přimlouvat u Boha. Také zde existuje Andělská hierarchie. V Bibli se vyskytují Serafíni i Cherubíni. Archandělé jsou ovšem uváděni jen v Listu Judově.

♥ Andělé v Buddhismu a Hinduismu

Buddhismus je založen na učení Buddhy. Buddha „ten, kdo byl probuzen“ se narodil kolem roku 563 před Kristem. Buddhisté nevěří v žádného osobního stvořitele. Základní buddhistická víra spočívá v myšlence, že prostřednictvím znovuzrození se učíme zbavovat tužeb a ulpívání na věcech, což nakonec vede k osvícení. Buddhisté věří, že andělé jsou „Bódhisattvové“, tedy „Osvícení“. Jsou to bytosti, které dosáhly vysoké úrovně, ale jejich vzestup do Nirvány je odložen, aby pomohly dosáhnout osvícení i ostatním. Zjevují se jako světelné výrony nebo při meditacích. Bódhisattvové jsou uctíváni a vážení.

Hinduismus vznikl před třemi tisíci lety. Nejposvátnější hinduistické texty jsou védy. Hinduismus nemá zakladatele, proroka ani jediného učitele. Hinduisté věří v universální duši či v Boha jménem Brahma. Všechna ostatní božstva, jako jsou Kršna, Višna a Šiva, jsou části Brahmy, tedy stvořitele. Brahma nemá žádnou podobu a je věčný. Je tím, kdo všechno tvoří, udržuje a mění. Brahma se objevuje v lidském duchu jako “átma”, neboli duše. V Hinduismu nenajdeme anděly, ale jsou zde duchové, kteří mají podobné funkce. S křídly jsou nejčastěji zpodobňováni Gandharvové. Proslavili se díky svému hudebnímu umění a moc vyvolávat vidiny. Někdy doprovázeli Dévy, andělské bytosti označovány jako „zářící“, kteří pomáhají lidem při duchovním hledání. Přímou zmínkou o andělech najdeme v knize „Úvod do Džátak“.  Když královna Mája počala budoucího Buddhu, dopravila ji čtveřice Strážných andělů do Himaláje. Tam ji střežili čtyři Andělé s meči a čtyři Brahmovi adělé byli přítomni Buddhovu narození.

♥ Andělé v Islámu

Islám má rozsáhlou hierarchii bytostí označovaných „mala´ika“ neboli andělé. Pojetí andělů převzal od Judaismu a Křesťanství. Víra v anděly je jedním ze šesti základních pilířů celé islámské víry. V sestupném pořadí podle významu zní hierarchie andělů v Islámu takto:

  1. Čtyři nosiči Alláhovi trůnu symbolizovaní býkem, mužem, lvem a orlem.
  2. Cherubové, kteří neustále chválí Alláha.
  3. Čtyři Archandělé. Archanděl Gabriel, který zjevil Korán proroku Mohamedovi, Archanděl Michael – živitel, Archanděl Izrail – Anděl smrti, který odděluje lidské duše od těla a Archanděl Israfil – Anděl posledního soudu.
  4. Existují rovněž nižší Andělé, známí jako „hafazah“ či „hafza“. Jsou to Strážní andělé.

V Islámu se objevuje Jibril, jako posel mezi lidmi a Bohem a jako nosič zjevení pro Boží proroky. Islámským ďáblem je Šajtan, který vystupuje jako vládce zlých andělů či zlých duchů. Podle Koránu byli andělé stvoření ze světa, zatímco Jinn („Džin“), tedy zlí andělé byli stvořeni z ohně bez kouře. Anděl Malik je strážcem pekla. Islámští andělé mají křídla a jsou na pohled krásní. Mají také obrovské rozměry. V Islámu není počat andělů znám. Jen Alláh ví, kolik jich skutečně je.

♥ Mormoni

Mormonská církev byla založena roku 1830 v New Yorku. Zakladatelem byl Joseph Smith (*1805 – + 1844) a po něm ji rozvíjel Brigham Young (*1801 – + 1877). Učení této církve je sice soustředěno na osobu Krista, ale výrazně se liší od katolické, protestantské i pravoslavné věrouky. Mormoni věří, že lidi lze křtít i po smrti. Stoupenci této církve věřili, že zakladatel byl poslem Božím a že se lidé v posmrtném životě mohou stát Bohy. Mezi posvátné knihy této víry patří Bible svatá, Kniha Mormonova, Doktrína a smlouvy, Perla velké ceny. Ovšem ústředním bodem Mormonské víry je Kniha Mormonova. Podle nich kniha líčí příběh úmluvy Boha s dávnými obyvateli amerického kontinentu včetně návštěvy Ježíše v době jeho vzkříšení v Novém světě. Mormon byl americký prorok, který sestavil ze starých záznamů historii dávné civilizace. Tento dokument byl vyryt na zlaté desky, které Mormonův syn Moroni ukryl na místě, kde později vznikl New York. Moroni se poté v roce 1823 vrátil zpět na zem jako anděl a ukázal Smithovi, kde ukryl zlaté desky. Smith převedl text z desek do podoby Knihy Mormonovy a k jejímu prvnímu vydání došlo v roce 1830.

♥ Indiánské legendy v Severní Americe a Šamanství

Hromový pták je mytický tvor popisovaný v duchovní tradici mnoha indiánských kmenů Severní Ameriky. Jméno tohoto bájného tvora je odvozeno od představy, že pohyb jeho obrovských křídel vyvolá hromy. Byl nazýván rovněž jako Wakinyan – „kinyan“ znamená okřídlený a „wakin“ je posvátný. Hromový pták se vyznačuje obrovskými rozměry a jeho křídla mají rozpětí rovnající se délce dvou kánoí. Při letu jimi dokáže rozpoutat bouři, protože máváním křídel k sobě sráží mraky a tím vytvoří hřmění. Když zamrká, metá očima blesky.

Hromoví ptáci jsou někdy považováni za bytosti žijící na vrcholcích hor, jindy zase ve skupinách putují krajem. Ptáci z vrcholků hor byli služebníky Velkého ducha a létali za lidmi jen tehdy, když přinášeli jeho vzkaz. Indiánský lid věřil, že ptáci žijící ve skupinách na sebe berou lidskou podobu. Podle nich stačilo, aby nadzvedli zobák nahoru, jako masku a stáhli ze sebe peří, jako pokrývku. Podle legend se Hromoví ptáci ženili s lidskými ženami. Ale je mytický Hromový pták andělem nebo patří spíše do říše kryptozoologie? Hromového ptáka by šlo přirovnat k Rochu z Perských legend nebo také k Fénixovi z egyptské mytologie, který je symbolem smrti a vzkříšení, protože až dospěje jeho čas, sám vzplane a z popela se opět zrodí nový fénix. V Šamanských kulturách na sebe léčitel bral podobu ptáka, aby cestoval do jiných světů a hledal tam zlomky duše svého pacienta.

Sibiřští šamani si i dnes zhotovují rituální pláště z peří, aby tak připomínali ptáky. A i když nacházíme ve všech šamanských kulturách po celé Asii jen malý zájem o tvorbu obrazů okřídlených lidí, víra v to, že šamani umějí létat, je všeobecná.

♥ New Age

Hnutí New je volně plynoucí proud duchovní proměny, lišící se od všech ostatních náboženství. Nemá proroky, posvátné texty, členstvo, žádná náboženská centra, vyznání víry, kněze, jeptišky, duchovní a (což je významné) ani skryté cíle. Hnutí New Age nicméně používá některé „vzájemně“ přijímané pojmy, jako jsou čakry, aura, energie čchi. Mnoho stoupenců tohoto hnutí věří v reinkarnaci a pokračující existenci duše po smrti.

Příznivci New Age označují sami sebe za Ezoteriky, hledače osobní pravdy, vědění a moudrosti. Snaží se o vyvážený životní styl, zpravidla na základě uznání a zdokonalování duchovní stránky psychiky.

Spolu s New Age se výrazně zvyšuje víra v anděly a další vysoce vyvinuté duchovní bytosti. Většina stoupenců hnutí věří v nástup nového Zlatého věku, ve kterém skončí všechny podoby diskriminace na základě pohlaví, rasy, náboženského vyznání, věku nebo společenského postavení.

Egoismus stejně jako pocit příslušnosti ke kmenu nebo národu bude nahrazen globální odpovědností spolu s tím, jak se obyvatelé Země budou snažit vymýtit válku, chudobu, hlad a nemoci.

Víra v anděly se nevztahuje jen k hnutí New Age. Ve skutečnosti sahá hluboko do minulosti, až k úsvitu civilizace. Mnoho přívrženců hnutí ale cítí, jako kdyby se na jeho vedení andělé podíleli prostřednictvím jedinců, kteří jsou se svými Strážnými anděly v kontaktu. V současnosti je dostupných mnoho knih o andělech a zdá se, že roste zájem o vše, co je s nimi spojeno. Někteří přívrženci hnutí New Age je obohacují o své vlastní náboženské představy. Všichni pak věří v božskou inteligenci, ze kterého je utkán celý Vesmír.

Hnutí New Age vzniklo koncem 60. let minulého století. První náznaky, že se cosi podobného rodí, se ale objevily už v 19. století. Na hnutí New Age měly vliv také astrologie, Buddhismus, „Channelling“, Hinduismus, Gnostické tradice, Pohanství, Spiritualismus a hnutí Wicca.

Doufám, že Vám tento článek přinesl zajímavé informace o historii andělů a jejich existenci v různých náboženstvích a kulturách.

S Láskou Vaše Sába

4.7 3 votes
Article Rating

You may also like

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments